Nabór wniosków na wymianę starego kotła/pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła

Burmistrz Przasnysza ogłasza nabór zgłoszeń do udziału w projekcie pn.: „Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację kotłowni indywidualnych w Przasnyszu” planowanym do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

DLA KOGO:

Grupę docelową projektu stanowią gospodarstwa domowe z terenu Przasnysza. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby fizyczne – właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.

ZAKRES PROJEKTU:

  • Wymiana starych kotłów/pieców węglowych w budynkach mieszkalnych na kotły: elektryczne, spalające biomasę, olejowe lub ewentualnie gazowe(jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby).
  • Wymiana przestarzałych technologicznie kotłów olejowych lub gazowych w budynkach mieszkalnych na nowe kotły kondensacyjne.
  • Montaż kolektorów słonecznych w obrębie budynków mieszkalnych możliwy jedynie jako element uzupełniający wymianę starych kotłów/pieców.

WYMOGI PROJEKTU:

  • Nie ma możliwości uzyskania dotacji na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się w trakcie budowy (nie oddanych do użytkowania) lub wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej.
  • Kotły elektryczne, spalające biomasę, olejowe lub ewentualnie gazowe mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie i nie jest planowane do 2023 roku.
  • Zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną tylko i wyłącznie te budynki mieszkalne, w których wskaźnik EP (standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania c.w.u. oraz oświetlenia) w momencie składania deklaracji uczestnictwa lub w wyniku wymiany starego źródła ciepła z możliwym montażem kolektora słonecznego uzyska wartość nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok).
  • Wymiana urządzeń grzewczych może zostać dofinansowana pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany paliwa).
  • Ze względu na fakt, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
  • Wymiana urządzeń grzewczych powinna być zgodna z przepisami prawa krajowego tj. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wsparcie może zostać udzielone na wymianę kotłów, które będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie w przypadku pozyskania przez Miasto Przasnysz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin wykonawstwa: lata 2019-2020.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Maksymalny do uzyskania poziom dotacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, które obejmują: demontaż starego źródła ciepła, zakup nowego kotła/kotła i kolektora słonecznego, montaż sprzętu i wyposażenia integralnie związanego z projektem.

Odbiorca końcowy (mieszkaniec) ponosi koszty: wkładu własnego w projekcie w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i pozostałe koszty niekwalifikowane odpowiednio dla swojej inwestycji.

TERMIN NABORU: do dnia 27 lipca 2018 r. (piątek) włącznie.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Przasnysz, ul. J. Kilińskiego 2      (II piętro, pok. nr 46A).

OSOBY DO KONTAKTU: Hubert Kwiatkowski, tel.: (29) 756 49 32; Cezary Świderski, tel.: (29) 756 49 16.

 

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

formularz: http://www.przasnysz.um.gov.pl/asp/pliki/aktualnosci_2018/for_zgloszeniowy__27.06.pdf

Powiązane posty