Urząd miasta i gminy Chorzele wydał decyzję środowiskową dla fabryki sklejki w strefie gospodarczej w Chorzelach

Inwestor: Argali Real Estate Sp. z o. o., ul. Wołkowyska 32, 61 – 132 Poznań w dniu 21.11.2017 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą” planowanego do realizacji w mieście Chorzele.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach zwrócił się o opinię w tej sprawie do instytucji państwowych zajmujących się ochroną środowiska. Pozytywną opinię w sprawie przesłał:

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu w opinii sanitarnej z dnia 14.02.2018 r. zaopiniował przedsięwzięcie i zgłosił środowiskowe uwarunkowania do jego realizacji: w projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie zalecenia dotyczące ochrony środowiska wynikające z raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziło opinię z dnia 30.04.2018 r.
  i określił warunki realizacji przedsięwzięcia;
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 22.06.2018 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji. Przed wydaniem opinii RDOŚ żądał uzupełnienia przedłożonego raportu.

Po otrzymaniu ww. opinii Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i zgodę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą”.
W decyzji uwzględniono wszelkie wymagania wynikające z otrzymanych stanowisk organów opiniujących. Ponadto dla przedsięwzięcia nałożono obowiązek m.in.:

 1. zaopatrzenie w wodę planowanego przedsięwzięcia realizować z projektowanego ujęcia własnego oraz z miejskiej sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody. W okresie 5 lat należy wybudować przyłącze do zbiornika retencyjnego, z którego należy czerpać wodę do celów technologicznych nie wymagających wody o wysokich parametrach (moczenie kłód), tak, aby oszczędzić wodę pitną.
 2. budowa trzech wałów ziemnych o wysokości 6 m:
 1. długości ok. 441 m, przy północnej granicy zakładu;
 2. długości ok. 50 m, przy zachodniej granicy zakładu;
 3. długości ok. 223 m, przy zachodniej granicy zakładu;

Ponadto, w decyzji ustalono, że:

 1. w rozwiązaniach technologicznych wymaga się stosowania najnowszych technologii ochrony powietrza i wód;
 2. w obszarach dostępności gazu ziemnego zaleca się stosowanie ogrzewania za pomocą kotłowni gazowych;
 3. w procesach technologicznych zaleca się stosowanie wód opadowych (po retencji) i powierzchniowych przy ograniczeniu korzystania z wód pitnych;
 4. nie dopuszcza się spalania i współspalania materiałów z zawartością substancji ropopochodnych, klejów, lakierów, żywic i innych substancji szkodliwych.

Poza tym:

 1. zakazuje się przywożenia biomasy do spalania z zewnątrz. W kotle o mocy 49 MW można spalać wyłącznie biomasę czystą powstającą w wyniku obróbki drewna z terenu zakładu, w przypadku niedoboru biomasy, stosować spalanie gazu;
 2. biomasa przeznaczona do spalania winna być przed spaleniem odpowiednio wysuszona;
 3. wszystkie materiały mogące być źródłem zapylenia roznoszonego przez wiatr muszą być składowane w zamkniętych pomieszczeniach (hale lub zbiorniki).

W decyzji nałożono na Inwestora obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. powietrza, wody i hałasu codziennie oraz obowiązek przedłożenia informacji o wynikach monitoringu raz na kwartał Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele, Staroście Przasnyskiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.
Z decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Marta Jaroch ( http://www.chorzele.pl/ )

Powiązane posty